facebook googleplus twitter linkedin
 

Munkavédelmi oktatás


 munkavédelmi oktatásokat részmunkaidősben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Megváltozott kockázatoknak kell tekinteni a munkavállalók munkaköri változását, az új gépek, technológiák bevezetését is. A munkavédelmi-oktatás elvégzését, a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni (oktatási napló vagy jegyzőkönyv).

 

Munkavédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató:

 

- a munkavállaló munkába állásakor,

- munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint azegészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés      követelményeinek változásakor,

- munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszközmunkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,

- új technológia bevezetésekor.

- súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül többhasonló baleset bekövetkezésekor

 

A Mvt. értelmében munkavédelmi alapoktatásban kell részesíteni minden új munkavállalót, a munkába állása előtt az ismeretek naprakészen tartása érdekében, legalább évente egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatást ajánlott tartani (a munkavédelmi oktatás ismétlődőciklusát a munkáltató határozza meg, de javasolt legalább évente megtartani)valamilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor (súlyos baleset,bekövetkezésekor) rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat, ez esetben az oktatás elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött feladat.

 

A munkavédelmi oktatás formái:

Az előzetes oktatást amunkába állás előtt kell megtartani: itt figyelemmel kell lenni a munkahely,munkakör és a munkavégzés sajátosságaira. A munkavégzéshez szükséges elméletiés gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzése a cél.

Az időszakos oktatáscélja: a megszerzett tudás szinten megtartása. Valamint folyamatos munkavégzéshez szükséges tudásanyag átadása.

 

Az oktatások két részből tevődnek össze:

- elméleti

- gyakorlati

 

munkavédelmi oktatás keretein belülelméletben és gyakorlatban ismertetni kell a munkavállalókkal a munkavédelemrőlszóló 1993. évi XCIII. törvény,  a munkavállalókat érintő munkavédelmeikötelezettségeket és jogokat.

 

A munkavédelem fogalma


munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények, eszközök, előírások összessége.

munkavédelem célja a balesetelv foglalkozási ártalmak megbetegedések megelőzése. A munkavédelem előírja a balesetek, foglalkozási ártalmak megelőzésének módszereit. Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza


munkavédelem