facebook googleplus twitter linkedin
 

Szolgáltatásaink

Vizsgák, engedélyek

Tekintse meg szolgáltatásainkat!


munka
Munkabiztonság

A munkavédelmet  az 1993 évi  törvény szabályozza legmagasabb szinten. A törvény csak a szervezett munkavégzésre terjed ki. A Törvény meghatározza a munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségeit és a munkaválók jogait. A munkáltatók főbb kötelezettségei kitölteni a munkabiztonsághoz szaktevékenységhez kötött dokumentációkat.


Munkabiztonság: A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések is alátámasztják A munkavédelem érdeke, hogy megvédje a szervezetten munkát végző munkavállalók egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket.

Tovább
tűzvédelem
Tűzvédelem

Tűzvédelem szakvizsga teljes körű szervezését és lebonyolítását vállaljuk Magyarország egész területén! A 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt foglalkozási ágakban dolgozók tűzvédelem szakvizsgát. A tűzvédelem alapvetően két területre tagozódik, az egyik tűzoltó-mentő-, a másik a megelőző tevékenység. A mindennapi életben egyre nagyobb jelentőséget kap a megelőzés.


Egy munkáltatónak ki kell alakítani a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját, amelynél alapkövetelmény a hatályos tűzvédelmi előírások betartása a munkahelyi baleset elkerülése érdekében. Ennek során összhangot kell találni a biztonságos működés és a gazdálkodó szerv gazdasági, piaci érdekei között.

Tovább
munkavédlmi oktatás
Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatásokat részmunkaidősben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Megváltozott kockázatoknak kell tekinteni a munkavállalók munkaköri változását, az új gépek, technológiák bevezetését is. A munkavédelmi oktatás elvégzését, a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni (oktatási napló vagy jegyzőkönyv). 

Legalább évente egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatást ajánlott tartani (a munkavédelmi oktatás ismétlődőciklusát a munkáltató határozza meg, de javasolt legalább évente megtartani)valamilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor (súlyos baleset,bekövetkezésekor) rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat.Tovább
Kockázatértékelés
Kockázatértékelés

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre

Tovább
Munkahelyi balesetek kivizsgálása
Munkahelyi baleset

Baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely az ember akaratától függetlenül, hirtelen, esetleg aránylag rövid idő leforgása alatt következett be, és sérülést, mérgezést, esetleg más egészségkárosodást, vagy halált okoz. A definíció valamennyi jelzője nagyon fontos a baleset tényének megállapítása során.

Tovább
Gépek üzembe helyezése
Gépek üzembe helyezése

21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

Tovább
Egyéni védőeszközök juttatása
Egyéni védőeszközök juttatása

Joghely: 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről (Mvt.)


Mvt. 42. § b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni;

Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Tovább
emelogepek
Emelőgépek

A 47/1999 emelőgép biztonsági szabályzat definiálja az emelőgépek fogalmát és csoportosítja azokat. Az emelőgépekre külön szabványok szabályozzák az ismétlődő vizsgálatokat. A targoncák esetében az MSZ 9750:2012 szabvány alapján határozható meg. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, megfelelnek-e az érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek

Tovább